Dualizmus

Tematikus történetek

Az irodalomjegyzék a kataszteri felmérésekre vonatkozó szakirodalmat adja közre, bővítése folyamatos. Az online módon is elérhető tételeket a megfelelő linkkel kötöttük az eredeti helyre.

Bakács István: A Magyar Országos Levéltár és a Magyar Nemzeti Múzeumi Levéltár 1926–1934 közötti kapcsolatairól. Magyar Könyvszemle, 87. (1971) 4:310–323.

Bakács István: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárának története az Országos Levéltár keretében, 1934–1945. Levéltári Közlemények, 43. (1972) 1: 33–84.

Bakács István: A Magyar Országos Levéltár iratanyagának változása: iratgyarapodás és -csökkenés 1875-1975. Levéltári Közlemények, 51–52. (1980-1981) 1–2:111–126.

Bendefy László: Szintezési munkálatok Magyarországon 1820–1920. Bp., 1958.

Bendefy László: Levéltáraink kataszteri térképeinek forrásértéke. Levéltári Szemle, 16. (1966) 1:135–143.

Bendefy László: A kataszteri térképek forrásértéke. Magyar Könyvszemle, 82. (1966) 2:178–182.

Boros László: Tállya Zemplén vármegyei nagyközség kataszteri térképvázlata. A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, 28. (1993) 136–141.

Boros László: Tokaj Zemplén vármegyei nagyközség kataszteri birtokvázlata, 1904. A Herman Ottó Múzeum évkönyve, 46. (2007) 673–683.

Czuczor Gergely–Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. 1–6. Pest, Bp., 1862–1874.

Dávid Zoltán: Térképek leltározása a Magyar Országos Levéltárban. Levéltári Közlemények, 27. (1956) 1:96–102.

Dávid Zoltán: Magyarország első kataszteri felmérése (1786–1789). Történeti Statisztikai Évkönyv 1960. Bp., 1960. 33–58.

Detrekői Ákos–Szabó György: Bevezetés a térinformatikába. Bp., 1995.

Dickson, P.G.M.: Joseph II's Hungarian Land Survey. The English Historical Review, Vol. 106 Nr. 420. [1991. július] 611–634.

Javaslatok a kulturális örökség megőrzése érdekében digitalizálandó dokumentumok körére, a digitalizálás országos összehangolására és a projektek nyilvántartására - tanulmány. Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Kht. / 2005. március
(http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.856)

Eperjesy Kálmán: Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban. Szeged, 1928. (A bécsi Collegium Hungaricum füzetei III.)

Fábián József: Eredeti kataszteri térképek archiválása a Nógrád Megyei Földhivatalban. Geodézia és Kartográfia, 59. (2007) 7:27–30.

Föglein Antal: A Conscriptio Josephina sorsa. Levéltári Közlemények 9. (1931) 1–2:112–126.

Fábián Pál–Földi Ervin–Hőnyi Ede: A földrajzi nevek helyesírása. (Az MTA Magyar Nyelvi Bizottsága, a Földművelésügyi Minisztériumban működő tárcaközi Földrajzinév-bizottság egyetértésével.) Bp., (1998), 2003.

Fördős László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon.
Föld és Ember, X. (1930) 205–257.

Fördős László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. Szeged, 1931. (A Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. III. Szakosztály közleményei 11.)

Glaser Lajos: Az Országos Levéltár térképei. Levéltári Közlemények, 17. (1939) 1:286.

Gyarmathy Zsigmond: A Szabolcs-Szatmár megyei Levéltár térképgyűjteménye (Kéziratos és nyomtatott térképek, kataszteri térképek ismertetése és kutatási lehetőségei). Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis, 1980. Földrajz, 141–145.

Havassy András–Kiss Gábor: Források természetvédelmi szempontú kataszteri nyilvántartása. Hidrológiai Tájékoztató, 40. (2000) 1:26–31.

Hofstätter, Ernst: Beiträge zur Geschichte der Österreichischen Landesaufnahmen. Ein Überblick der topographischen Aufnahmenverfahren, deren Ursprünge, ihrer Entwicklungen und Organisationsformen der vier österreichischen Landesaufnahmen. I. Theil. Wien, 1989.

Horváth Sándor: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése: első közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 8. (1901) 2:62–114.

Horváth Sándor: Pestvármegye 1789. évi kataszteri fölmérése: 2. közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, 8. (1901) 3-166–177.

Hradeczky, E.: A „Józsefkori felvétel” katalogizálásának kérdéséhez: adalék a kataszteri fondok feldolgozásának módszeréhez. Levéltári híradó, 6. (1956) 2–3:199–207.

Irmédi-Molnár László: Az 1786. évi kataszteri felmérés Zalavármegyében. Földrajzi Közlemények 47. (1939) 4:330–342.

Katona Endre–Podolcsák Ádám: Az automatikus térképdigitalizálás lehetőségei. Geodézia és Kartográfia, 1992. 6:424-427.

Kis Papp László: Záróvizsga a geodéziai szakmérnöki szak kataszteri ágazatán. Geodézia és Kartográfia, 59. (2007) 3:40–41.

Klinghammer István: A magyar térképészet a kezdetektől napjainkig. (http://lazarus.elte.hu/hun/tanterv/c57/cikk1.pdf)

Klinghammer István–Papp-Váry Árpád: Földünk tükre a térkép. Bp., 1983.

Kocán Béla: Ugocsa megye korai ómagyar kori szláv eredetű helynevei. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk.: Hoffmann István, Tóth Valéria. Debrecen, 2006. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 11.) 107­–128.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár 1935-ben. Levéltári Közlemények, 14. (1936) 355–360.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár 1936-ban. Levéltári Közlemények, 15. (1937) 343–348.

Kossányi Béla: Az Országos Levéltár működése 1937-ben. Levéltári Közlemények, 16. (1938) 357–362.

Kozári József: Művelésági és birtokviszonyok Egerben az 1875. évi VII. tc. által létrehozott kataszteri telekkönyv tükrében. Agrártörténeti Szemle = Historia rerum rusticarum, 30. (1988) 3–4:435–469.

Országos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007–2013). NOKI Plusz Bizottság, 2005. szeptember 15. http://www.ki.oszk.hu/107/e107_files/downloads/nokipluszvegleges.rtf

A magyar kulturális közvagyon feltérképezése. Őrzési helyek, típusok, mennyiségek, digitalizálhatóság, ütemezhetőség, költségigény (felmérés).

http://www.nda.hu/files/digitalis%20kozvagyon%20felmeres.pdf

Kruzslicz István: Algyő bevallási könyve és Makó egyéni birtoklapjai a II. József-kori kataszteri felmérésből. Levéltári Szemle, 37. (1987) 4:44–50.

Földrajzi nevek mint adatbázisrekordok tárgyi hozzáférési pontjai. Közreadja a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Szabványosítási Bizottság. Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár. Bp., A jóváhagyás időpontja: 2005. június.

Dávid Zoltán–Iványi Emma–Komjáthy Miklós: Országos Levéltár. Gyűjtemények. Bp., 1956. 206. p. (Levéltári alapleltárak ; I/10.)

A magyar földmérés és térképészet története. Főszerk.: Joó István Raum Frigyes. 2. fej. I/B köt. A magyar földmérés és térképészet története Mikoviny Sámuel fellépésétől a XIX. század közepéig. Bp., 1992.

A magyar földmérés és térképészet története. Főszerk.: Joó István, Raum Frigyes. 3. és 4. fejezet. 2. köt. A. Bp.,, 1992.

Messner, Robert: 150 Jahre österrechischer Grundkataster. Wien, 1967.

Mihalik József: Állókép-dokumentumok digitalizálásának technikai, technológiai kérdései (2004. okt. 25.) http://mek.oszk.hu/minerva/html/digkonf200411/dok/mihalik_allokepek_digi_eload.doc

Mihalik József – Dr. Plihál Katalin: Állóképek digitalizálása. „Kutatás a magyar kulturális közvagyon felmérésére”, Technológiai munkacsoport tanulmány. Budapest, 2003. 08. 12.

Mihalik József–Dr. Plihál Katalin: A kartográfiai dokumentumok állományvédelmétől a virtuális magán térképgyűjteményekig, Könyv, könyvtár, könyvtáros, 12. (2003) 6:33.

Mikesy Gábor: A „Földrajzinév-tár”-ról. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Szerk.: Hoffmann István, Tóth Valéria. Debrecen, 2006. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 11.) 219–224.

A magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. köt. Bp., 1959–1962.

Magyarország a XX. században. IV. köt. Tudomány 1. Műszaki és természettudományok. Geodézia és kartográfia. (http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/862.html)

A Magyar Országos Levéltár. Levéltárismertető. Szerk.: Lakos János. Bp., 1996.

Morandini, Natale Cotta: Il censimento milanese. I–III. köt. Milano, 1832.

Morandini, Natale Cotta: Appendice all opera del Censimento milanese ... in riposta ai tre articoli stampati nella Biblioteca Italiana. Milano, 1833.

Morvay Péter: Egy kiaknázatlan helytörténeti forrás: a II. József-féle országos kataszteri földmérés. Honismeret, 14. (1986) 4:16–21.

Magyar történelmi fogalomtár. Szerk.: Bán Péter. Bp., 1989.

Munkautasítás a Magyar országos Levéltár térképkatalógusának elkészítéséhez. [Összeáll.: Buzási János.]  Bp., 1983. augusztus 1.

Nemes Lajos: A Heves Megyei Levéltárban őrzött kataszteri iratok rendezése. Levéltári Szemle, 41. (1991) 3:43–52.

A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Főszerk.: Fejős Zoltán. Bp., 2000. 717–718.

Pallas Nagylexikona. I–XVI. köt. Bp., 1893–1897.

Plihál Katalin: A kartográfiai dokumentumok digitalizálásának és internetes szolgáltatásának kérdései. Országos Széchényi Könyvtár (NetworkShop 2003 Konferencia) https://nws.niif.hu/ncd2003/docs/ehu/EHU-57.htm

Rátkai Györgyné dr.–Iván Gyula–Solymosi Rezső: Topográfiai térképek digitalizálása a FÖMI-ben. V. Országos Térinformatikai Konferencia, 1995. http://www.otk.hu/cd19xx/1995/ratkaiivansolymosi.htm##top

A magyar levéltári anyag savtalanításának modellezése. Szakmai beszámoló az NKA által támogatott 2213/121 számú projekt teljesítéséről. (http://www.mol.gov.hu/letoltes.php?d_id=613)

Sulica Szilárd: A Magyar Nemzeti Múzeum Levéltári Osztálya az 1931–33. évben. Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1932/34. évi 1–4. füzetéből. Budapest, 1935. 14–15. p.

Szecsődi Erzsébet: Vác város kataszteri térképeken. Geodézia és Kartográfia, 59. (2007) 5:34–38.

Timár Gábor: GPS-navigáció történeti topográfiai és kataszteri térképeken. Geodézia és Kartográfia, 59. (2007) 5:22–26.

Varga József: Térképrendszerek. WEB, 2004. (http://www.agt.bme.hu/staff_h/varga/katrend/katrend.html).