Dualizmus

Tematikus történetek

2009-2010
1. 1850-diki marczius 4-kén kelt császári nyiltparancs, mellyel Magyar-, Horvát-, Tótországban a Tengermellékkel egyetemben, Erdélyben, a Szerbvajdaság és a temesi bánságban telekadó-ideigleneg hozatik be. [Letöltés 1 Mb]
 
2. Utasítás a mérnöki munkálatok kivitelére az 1850-ik évi martius hó 4-kén kelt legmagasb patens által rendelt földadó-provisoriumhoz. [Letöltés 5 MB]
3. Utasítás az 1850-ki martius 4-ről kelt legfelsőbb patens által rendelt földadó-provisorium számára eszközlendő földjövedelem-kiszámitások véghezvitelére. Instruktion zur Ausführung der Grundertrags-Erhebungen für das mit dem allerhöchsten Patente vom 4. März 1850. Buda, 1850. [Letöltés 16 MB]
4. Utasítás a telekkönyvi helyszínelési hivatalnokok számára. A kész telekkönyvi jegyzőkönyvek közzététele végett kibocsátani szokott hirdetményeknek és az 1855. december 15-én kelt igazságügyi miniszteri rendeletek megismertetéseül. Pest, 1857. [Letöltés 5 MB]
 
2010-2011
5. Utasítás a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45 055. szám.) [Letöltés, 25 MB]
 
2011-2012
6. Instruktion zur Durchführung des mit a. h. Entsschliessung vom 20. Oktober l. J. genehmigten Steuerprovisirums in Ungarn (1849, 2 p.) [Letöltés]
Amts-Instruktion für die mit der Ausführung des Grundsteuer-Provisoriums beauftragten Organe (1850, 19 p.) [Letöltés]
7. Utasítás azon felszólalások és panaszok fölvételére, vizsgálatára és elhatározására, mellyek az 1850-ik martzius 4-kén kelt legfelsőbb patens következtében behozadó földadó ideigleneg számára eszközölt térmérték és földjövedelem kinyomozása ellen tétetnek, II. (1850, 24 p.) [Letöltés, 27 MB]
8. Pótló utasítás a' mérnökök számára a' telekadó-ideiglenegnek életbeléptetése iránt (1851, 4  p.) [Letöltés]
9. A' telekadó-ideiglenegnél alkalmazott mérnökök munkálati eljárását tárgyaló pótló utasitás (1851, 3 p.) [Letöltés]
10. Regulativ über die Verwendung und Verrechnung von Landesleistungen von Seite der bei dem Grundsteuer-Provisorium verwendeten Geometer (1852, 4 p.) [Letöltés, 17 MB]
11. Utasitás az 1850-ki martius 4-ről kelt legfőbb patens által rendelt földadó-provisorium számára eszközlendő földjövedelem-kiszámitások véghezvitelére, 1854 (83 p.) [Letöltés, 20 MB]
12. Belehrung für die Gemeinde-Ausschüsse zur Anmeldung und Aufnahme der Einsprüche und Beschwerden gegen die Aufsätze des Gemeinde: Umfanges und der Grundertragsausmittlung zum Behufe des mit allerhöchstem Patente vom 4. März 1850 angeordneten Grundsteuer-Provisoriums (1854, 15 p.) [Letöltés, 4 MB]
13. Utasítás a földadó-kataszteri munkálatoknak a tényleges állapot szerinti kiigazítására az 1875:VII. t. c. szerint hivatott ... közegek számára (1875, 20 p.)
14. Utasítás a földadó szabályozásáról szóló 1875. évi 7. tcz. értelmében a kataszteri munkálatok kiigazítása céljából bejelentett térfogati adatok helyességének ellenőrzése végett alkalmazandó közegek és eljárás tárgyában. 1876. évi 37.143. sz. (92 p.)