Dualizmus

Tematikus történetek

A rendeletek teljes szövegét (kétrétegű pdf formátumban) tartalmazó adatbázist ld. a Hasznos linkek menüpont alatt. A kataszeri felmérések korábbi joganyaga egyelőre online nem elérhető, ezért a legfontosabb rendeletet kétrétegű pdf-ben a Források>>Utasítások almenüpont alatt elérhetővé tettük.
 
1875
A m. kir. pénzügyminister 18,168. számu körrendelete valamennyi törvényhatósághoz (a fiumeit kivéve): a földadókataszterről szóló törvény végrehajtása tárgyában [Magyarországi rendeletek tára, 1875. 116.]
 
1876
A m. kir. pénzügyminister f. évi 37143. szám alatti körrendelete az ország összes törvényhatóságaihoz, a földadó kataszteri munkálatoknak az 1875. VII. t.-cz. rendeletei szerinti kiigazítása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1876. 104.]
 
1877
A m. kir. pénzügyministerium 1876. évi 60 359. sz. a. a következő körrendeletet intézte valamennyi m. kir. katasteri igazgatósághoz és kir. adófelügyelőhöz, a földadónak a kiigazitott katasteri munkálatok szerint leendő kivetésére vonatkozó átmeneti intézkedések tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1877. 30.]
 
A m. kir. pénzügyminister f. évi 11669. sz. a következő körrendeletet intézte valamennyi m. kir. kataszteriigazgatósághoz, a kataszter munkaszakaszairól. [Magyarországi rendeletek tára, 1877. 62.]
 
A m. kir. pénzügyminister f. évi 35040. szám alatt a következő körrendeletet intézte valamennyi törvényhatósági közigazgatási bizottsághoz, kir. adófelügyelőhöz és kir. kataszteri igazgatósághoz, az 1868. évi XXV. t.-czikk 9. §-a értelmében birtok-rendezés, tagositás, legelőelkülönités, erdőkihasitás vagy új telepités folytán szükségessé vált új adómunkálatok készitésének siettetése iránt [Magyarországi rendeletek tára, 1877. 105.]
 
1878
A m. kir. pénzügyminiszter 1877. évi 61,134. sz. alatti körrendelete; valamennyi kir. kateszteri igazgatósághoz, kir. adófelügyelőhez és kir. adóhivatalhoz, az 1875. évi VII. t. cz. 34. §-a értelmében kiigazított, kataszteri munkálatok alapján előállott földadószaporodások és törlések könyvelésének módja tárgyában [Magyarországi rendeletek tára, 1878. 17.]
 
A m. kir. pénzügyminiszter f. évi 2422. sz. alatt a következő körrendeletet intézte valamennyi közigazgatási bizottsághoz, kir. adófelügyelőhez és kataszteri igazgatósághoz a földadónak a kiigazítottkataszteri munkálatok alapján leendő kivetése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1878. 18.]
 
1879
A m. kir. pénzügyministernek 1512. sz. körrendelete, a földadónak az egyes földbirtokosok közti kiegyenlitése iránt azon esetekben, midőn az uj földadó-sorozati munkálatok alapján az adokiegyenlités a múltra nézve kevesebb évre rendeltetik el, mint amennyi a birtokba vétel óta lefolyt. [Magyarországi rendeletek tára, 1879. 21.]
 
A m. kir. pénzügyministernek 31,015 sz. körrendelete, a földadó szabályozásáról szóló 1875. VII. t.cz. 39. §-ában foglalt, a földrészletek osztályba sorozását tárgyazó rendeletek végrehajtása [Magyarországi rendeletek tára, 1879. 105.]
 
1881
A m. kir. pénzügyministernek 36,418. számú körrendelete, a földadó-szabályozásra vonatkozó és az 1875: VII-ik., 1876: XV-ik., 1881: XL. és az 1881: XLII. törvényczikkekből kivont érdemleges intézkedések rendszeres összeállitása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1881. 72.]
 
1882
A m. kir. pénzügyministernek 1747. számú körrendelete, a földadószabályozás körében alkalmazott, de fölöslegesekké vált pót- és segédbiztosok elhelyezése iránt. [Magyarországi rendeletek tára, 1882. 208.]
 
1883
A m. kir. pénzügyminister által 76,140. szám alatt kiadott utasitás, aföldadószabályozásról szóló 1875. évi VII., illetőleg 1881. évi XL. t.-cz. 9. és következő §-aiban foglalt, s az egyéni felszólalásokra vonatkozó rendelkezések végrehajtása iránt. [Magyarországi rendeletek tára, 1883. 241.]
 
A m. kir. pénzügyministernek 72,988. sz. körrendelete, az új földadósorozati munkálatok eredménye alapján kivetendő adókulcs megállapitása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1883. 277.]
 
1884
A m. kir. pénzügyminister által 58,457. szám alatt kibocsátott utasitás, a földadószabályozásról szóló 1875. évi VII., illetőleg 1881. évi L. t.-cz. 9. és következő szakaszai, valamint az 1884. évi II. törvényczikkben foglalt, s az egyéni felszólalásokra vonatkozó rendelkezések végrehajtása iránt. [Magyarországi rendeletek tára, 1884. 192.]
 
1885
A m. kir. pénzügyministernek 45,055. számú utasitása, a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII. törvényczikk végrehajtása iránt [Magyarországi rendeletek tára, 1885. 183.]
 
A m. kir. pénzügyministernek 56,286. számú körrendelete, a földadó nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII. törvényczikknek életbeléptetése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1885. 204.]
 
1886
A m. kir. igazságügyministernek 9,213. szám alatt valamennyi kir. biróság mint telekkönyvi hatósághoz, a kir. Curiához és a kir. itélőtáblákhoz intézett körrendelete, aföldadó-kataszternek nyilvántartása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1886. 50.]
 
A m. kir. pénzügyministernek 4,446. számú körrendelete, a földadó-nyilvántartásnak a birtoklási bejegyzések tekintetében helyes és egyöntetű vezetése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1886. 220.]
 
1887
A m. kir. pénzügyministernek 67,803/886. számú körrendelete, a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII. t.-czikk végrehajtása tárgyában 1885. évi julius hó 18-án 45,055. szám a. kiadott utasitás 10. §-ának értelmezése és a földadó-törzskönyvek esetenkinti kiigazitása iránt. [Magyarországi rendeletek tára, 1887. 43.]
 
A pénzügyi és az igazságügyi m. kir. ministereknek 28,691/I. M. számú rendelete, a telekkönyvi átalakitásoknál a telekkönyvi helyrajzi számoknak az új földadó-kataszteri számokkal leendő azonositása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1887. 143.]
 
1888
A m. kir. pénzügyministernek 65,313. számú körrendelete, a tulajdonjog bekebelezését elrendelő telekkönyvi hatósági végzések kezelése, és a földadó-nyilvántartás czéljára való felhasználása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1888. 192.]
 
1890
A m. kir. pénzügyministernek 36.845/889. számú körrendelete, a földadó-tartozás egyénenkinti előirása tekintetében észlelt szabálytalanságok megszüntetése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1890. 33.]
 
1892
A m. kir. pénzügyministernek 17.085. számú körrendelete, a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII. t.-cz. végrehajtása iránt kiadott 1885. évi 45.055. számú utasitás 10. §-ának hatályon kivül való helyezése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1892. 125.] 
 
A m. kir. pénzügyministernek 78.806. számú körrendelete, a földadó, a III. és IV. osztályú keresetadó, a tőkekamat- és járadékadó, valamint a föld és házbirtok után járó általános jövedelmi pótadó 1893. évre, illetőleg az 1893., 1894. és 1895. évekre vonatkozó kivetésének meginditása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1892. 265.]
 
1893
A m. kir. belügyministernek 6136. szám alatt valamennyi törvényhatósághoz intézett körrendelete, a katonai háromszögelési jelzők megrongálása vagy megsemmisítése esetében a politikai hatóságok részéről követendő eljárás tárgyában eddigelé kibocsátott körrendeletek hatályának, a kataszteriháromszögelési jelek megrongálásának vagy megsemmisitésének eseteire leendő kiterjesztése iránt. [Magyarországi rendeletek tára, 1893. 1.]
 
A m. kir. pénzügyministernek 91.885. számú körrendelete, a telekkönyvi betétszerkesztés czéljaira szükségelt földadósorozati munkálatoknak soronkivüli rendezése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1893. 317.]
 
1894
A m. kir. pénzügyministernek 93.896/1893. számú körrendelete, a kataszteri részletes felmérésből származó birtokvázlatok, valamint a kataszteri felmérési munkálatok alkatrészeit képező iratok és jegyzőkönyvek mikénti kiszolgáltatása iránt. [Magyarországi rendeletek tára, 1894. 39.]
 
A m. kir. pénzügyministernek 91.693/1893. számú körrendelete, az egy körjegyzőséghez tartozó községek kataszteri munkálatainak a telekkönyvi betétszerkesztés czéljaira egyidejűleg való kiigazitása, illetve telekkönyvi hatóságoknak átadása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1894. 59.]
 
A m. kir. igazságügyministernek 12.137. számú rendelete, az 1880 : XLV. és 1892 : XXVI. törvényczikkek hatályának területén a kolozsvári kataszteri igazgatóság előzetes értesitéséről akataszteri mérnök közbejövetelét igénylő birtokrendezési ügyekben, továbbá a helyszini hitelesitési határnapok kitűzéséről. [Magyarországi rendeletek tára, 1894. 89.]
 
A m. kir. igazságügyministernek 10.279. számú rendelete, a kataszteri mérnököknek, birósági eljárás során, szakértői avagy hitelesitő mérnöki minőségben való alkalmazása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1894. 90.]
 
1895
A m. kir. pénzügyministernek 93.979/94. számú körrendelete, az országos kataszteri felmérés szervezetében életbeléptetendő változtatások s a felmérési felügyelőségeknek a telekkönyvi betétszerkesztésnél való közreműködése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1895. 33.]
 
A m. kir. belügyministernek 1895. évi 32.266. számú, valamennyi vármegye közönségéhez intézett körrendelete, a határváltozásoknak, a katasteri munkálatokban való szabatos átvezetése érdekében, a vonatkozó határozatoknak az illető törvényhatóság területén működő pénzügyigazgatósággal és felmérési felügyelőséggel leendő közlése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1895. 90.]
 
A földmívelésügyi m. kir. minister 1895. évi 78.115. számú körrendelete, a védtöltéseken elhelyezettkataszteri háromszögelési jelek megóvása, és az áthelyezés vagy eltávolitás bejelentése iránt. [Magyarországi rendeletek tára, 1895. 354.]
 
1897
A m. kir. igazságügyminister 1897. évi 31.915. I. M. számú rendelete, az 1880 : XLV. és 1892 : XXIV. törvényczikkek hatályának területén a községek egész határára kiterjedő tagositások abbanmaradásáról, vagy részleges tagositássá módosulásáról a háromszögméreti hivatal, illetve a kolozsvári kataszteri igazgatóság értesitése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1897. 166.]
 
A m. kir. igazságügyminister 1897. évi 58.426. I. M. számú rendelete, az erdélyi részek és a volt Partium területén a birtokrendezési kiosztási munkálatoknak a kataszteri igazgatósággal való előzetes közlése tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1897. 324.]
 
A m. kir. igazságügyminister 1897. évi 49.871. I. M. számú rendelete, az erdélyi részek és a volt Partium területén a birtokrendezési ügyekben a hitelesitő mérnöki teendőket teljesitő kataszteri mérnökök részére gyalogolási átalány megállapitása tárgyában.  [Magyarországi rendeletek tára, 1897. 325.]
 
1898
A m. kir. pénzügyminister 1898. évi 1173. P. M. számú körrendelete, valamennyi kir. pénzügyigazgatósághoz, a Budapest fő- és székvárosi kir. adófelügyelőhöz, a kolozsvári kir. kataszteriigazgatósághoz és valamennyi kir. kataszteri helyszinelési felügyelőséghez, az 1885. évi XXII. t.-czikk alapján szervezett földadónyilvántartási biztos és helyszinelési becslő biztos pénzügyi fogalmazói, valamint a becslő biztosi gyakornoki állásokra megkivántató képzettség megállapitása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1898. 176.]
 
1899
A m. kir. belügyminister 1899. évi 111.000. számú körrendelete, az erdélyrészi vármegyék kivételével valamennyi vármegye alispánjához, a képviselő választói jogosultság egyik alapfeltételét képező u. n. földadóminimum megállapitása előmunkálatainak országszerte meginditása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1899. 256.]
 
1903
A m. kir. igazságügyminister 1903. évi 34.254.I. M. számú rendelete, a telekkönyvi betétszerkesztés céljából a biróságnál lévő kataszteri birtokíveknek a földadó kivetése végett való kiadatása tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1903. 153.]
 
1908
A m. kir. belügyminister 1908. évi 135.604/1907. számú körrendelete valamennyi törvényhatósághoz, akataszteri birtokváltozásoknak a birtokiveken való átvezetéséért díjak nem szedhetéséről. [Magyarországi rendeletek tára, 1908. 166.]
 
1910
A m. kir. igazságügyminiszter 1910. évi 28.348. I. M. számú rendelete valamennyi kir. birósághoz, mint telekkönyvi hatósághoz, a földrészletek kataszteri ujraszámozásának és a művelési mód különböző volta miatt keletkezett csekély területű földrészletek kataszteri beolvasztásának telekkönyvi átviteléről. [Magyarországi rendeletek tára, 1910. 170.]
 
1912
A m. kir. belügyminiszter 1912. évi 2.778./IV.—b. számú körrendelete valamennyi vármegyei törvényhatósághoz, a földadókataszteri felmérési munkálatokkal járó községi szolgálmányok költségeinek elszámolásáról. [Magyarországi rendeletek tára, 1912. 11.]
 
1914
A m. kir. belügyminiszter 1914. évi 54.443/I—a. számú körrendelete valamennyi vármegye alispánjához, a főrendiházi örökös tagságra jogosultak vagyoni képesitésének igazolására szükséges bizonyitványok kiállitása s azok alapjául szolgáló kataszteri birtokivek megszerzéséről. [Magyarországi rendeletek tára, 1914. 51.]
 
1916
A m. kir. pénzügyminiszter 1916. évi 139.339. számú körrendelete valamennyi törvényhatóság közigazgatási bizottságához, a Budapest székesfővárosi pénzügyigazgatóság és közigazgatási bizottság kivételével, a földadó, az I., II., III., IV. osztályú kereseti adó, a tőkekamat- és járadékadó, a nyilvános számadásra nem kötelezett vállalatokra eső bányaadó, a föld- és házbirtok után járó általános jövedelmi pótadó, a fegyver- és vadászati adó, valamint a hadmentességi díj 1917. évre szóló kivetésének meginditása s a jövedelemadó, vagyonadó és a hadi nyereségadó kivetése körüli némely teendők tárgyában. [Magyarországi rendeletek tára, 1916. 657.]